Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN EN PRIVACY REGLEMENT

Met de invoering van de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) in mei 2018 is het verplicht om hier in een privacyreglement te vermelden hoe persoonsgegevens verwerkt worden. Dit reglement is opgenomen in de algemene voorwaarden van praktijk IndividUnica.

TARIEVEN EN AFSPRAKEN
Een consult voor coaching en therapie duurt gemiddeld één tot anderhalf uur.
Kosten: in principe €60,-. Overleg mogelijk, bv. bij te weinig financiële draagkracht. Wanneer de behandeling bij de cliënt thuis plaats vindt wordt mogelijk ook reiskosten in rekening gebracht. De behandeling wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar.

Kosten voor individuele begeleiding uit PGB altijd in overleg. Indicatie: €50,- per dagdeel, afhankelijk van reiskosten en reistijd.

Na ieder consult ontvangt de cliënt een factuur.

Een afspraak afzeggen kan zowel per e-mail als telefonisch. Tot uiterlijk 24 uur voor de afspraaktijd is dat kosteloos. Bij niet of te laat afzeggen wordt de consultprijs in rekening gebracht.

BEHANDELOVEREENKOMST
Bij therapie of coaching is de therapeut/coach bij wet verplicht een behandelovereenkomst af te sluiten met de cliënt. Hierin wordt het doel van de behandeling genoemd en wordt bevestigd dat de algemene voorwaarden bekend zijn bij de cliënt.

KLACHTENREGELING
Ook al zijn er zorgvuldig afspraken gemaakt over de te volgen behandelwijze, het zou kunnen voorkomen dat er hierover onenigheid ontstaat en je er samen niet uitkomt. Je hebt dan de mogelijkheid om je over de coach/therapeut/begeleider te beklagen bij de klachtenfunctionaris van Stichting Klachtenregeling ( https://www.klachtenregeling.nl )

CONTRA-INDICATIE VOOR BEHANDELING
Wederzijds respect is een belangrijke waarde, daarom wordt agressie niet getolereerd. Boosheid uiten kan natuurlijk wél.

Alcohol, drugs en soms ook medicijngebruik beïnvloeden het bewustzijn. Wanneer de cliënt onder invloed is van alcohol en/of drugs gaat de behandeling niet door.

Bij medicijngebruik dat invloed heeft op het psychisch functioneren is overleg noodzakelijk. Graag ook vermelden als er sprake is van gevoeligheid voor psychose. Dan kan daar in de behandeling rekening mee gehouden worden.

Bij twijfel over een bestaande aandoening kan de coach/therapeut besluiten de behandeling te staken en door te verwijzen naar een passende zorgverlener,  bv. een arts. 
Waar nodig en altijd met toestemming van de cliënt kan de coach/therapeut contact opnemen met een andere behandelaar voor overleg.

Bedenk vooraf of er nog andere belangrijke dingen zijn om door te geven aan de coach/therapeut om een zo goed mogelijk resultaat te kunnen bereiken met de behandeling. Wanneer informatie over gezondheid, ziekte, medicijngebruik wordt achtergehouden kan dat het therapeutisch traject nadelig beïnvloeden. *

* Cursief geschreven tekst geldt alleen voor coaching of therapie, dus niet voor begeleiding.

PRIVACYREGELS
Wanneer via het contactformulier op de website contact opgenomen wordt, worden mailadres en telefoonnummer alleen gebruikt om de gestelde vraag te beantwoorden.

Behalve de AVG, is de WGBO (Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst) van toepassing op mijn werk. Daarnaast houd ik me aan de beroepscode van (mijn voormalige) beroepsvereniging FAGT en van het RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg)
Deze regelgeving is van invloed op de doeleinden waarvoor ik persoonsgegevens vastleg.
Als therapeut, coach en begeleider ben ik gebonden aan de geheimhoudingsplicht: informatie en persoonsgegevens van de cliënt worden vertrouwelijk behandeld en worden alleen doorgegeven aan derden na overleg met en (schriftelijke) toestemming van de cliënt.

Therapeuten zijn wel wettelijk verplicht om (vermoeden van) huiselijk geweld te melden. Meer informatie daarover vind je (ook) in de informatiemap in de praktijkruimte.

DOSSIERVORMING
Wettelijk is de therapeut/coach verplicht een dossier bij te houden over de cliënt en zijn behandeling. Hierin worden de persoonsgegevens van de cliënt geregistreerd, bedoeld om contact te kunnen opnemen en voor verplicht dossierbeheer.
Genoteerde gegevens zijn: NAW gegevens, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres, relevante medische gegevens en medicatie.
Daarnaast wordt verslag gedaan van de voortgang van het behandeltraject.
Ook bij een begeleidingstraject wordt een dossier bijgehouden.

De cliënt kan zijn/haar dossier altijd inzien of een kopie krijgen. Het kan zijn dat hier kosten aan verbonden zijn. De cliënt heeft, voor zover de wet hierin niet beperkt, het recht bepaalde informatie te laten wijzigen.

De coach/therapeut is verplicht het originele dossier 20 jaar te bewaren en daarna te vernietigen. Wanneer de cliënt voor die tijd aangeeft het dossier te willen laten vernietigen, moet daaraan gehoor gegeven worden.
Financiële gegevens blijven altijd 7 jaar bewaard.
Het dossier wordt bewaard in een afgesloten, brandvertragende kast.

Bij overlijden van de therapeut worden de dossiers overgedragen aan een vooraf aangewezen waarnemer.